Zásady ochrany osobních údajů

Zde se dozvíte jak nakládáme s Vašimi osobními údaji dle pravidel GDPR.

Kdo údaje sbírá

RESOLUX s.r.o., U parku 206, 739 61 Třinec-Kana­da

IČO:64613020 | DIČ:CZ64613020

Jaké údaje sbíráme

Kon­tak­t­ní for­mulář: jméno, e‑mail, tele­fon­ní čís­lo, pří­pad­ně další infor­ma­ce, které do for­muláře z vlast­ní vůle napíšete.

Dotazy ke službám a pro­duk­tům přes mail: jméno, e‑mail, pří­pad­ně další infor­ma­ce, které do e‑mailu z vlast­ní vůle napíšete, jako je tele­fon­ní čís­lo či adresa.

Poptávka/objednávka: jméno, e‑mail, fak­tu­rační adresu, pří­pad­ně název firmy, IČO a DIČ.

Důvod a účel sběru údajů

Dotazy: úda­je sbíráme aby­chom mohli odpovědět na Vaše dotazy z webových stránek, nebo mailu.

Objed­návky: úda­je sbíráme aby­chom mohli korek­t­ně vyřídit Vaši objed­návku, vys­tavit a archivo­vat daňové dok­la­dy podle zákona.

Jak dlouho údaje uchováváme

Dotazy z webových stránek nebo mailu: max po dobu 5 let

Objed­návky: po dobu stanove­nou zákonem

Soubory cookie

Cook­ies jsou malé tex­tové soubo­ry, které inter­ne­tové stránky uklá­da­jí na váš počí­tač nebo mobil, když ten­to web začnete využí­vat. Pomocí cook­ies napřík­lad měříme, jak dlouho jste na našem webu, ze které stránky přicházíte a odkud odcházíte.

Soubo­ry cook­ie můžete ve svém prohlížeči zakázat. Více infor­ma­cí o tom jak cook­ie používám najdete na naší stránce o cook­ies.

Kdo osobní údaje zpracovává

fir­ma provozu­jící ten­to web a její zaměst­nan­ci, kteří zpra­cov­á­va­jí zakázky.

účet­ní fir­ma AZ – account, spol. s r.o., IČ:25847066

Na co máte právo

  • Dotázat se, jaké úda­je zpra­cov­áváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má příst­up.
  • Můžete požá­dat o opravu, nebo vymazání těch­to úda­jů.
  • Můžete požá­dat o ukončení zasílání newslet­terů. Sami se pak můžete kdyko­liv odhlásit v zápatí jakéhokoli e‑mailu.
  • Pokud si mys­líte, že vaše úda­je zpra­cov­áváme v roz­poru s přís­lušný­mi právní­mi před­pisy, kon­tak­tu­jte nás prosím.
  • Pokud neb­udete s řešením vaší stížnos­ti spoko­jeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osob­ních úda­jů.