Svítíme Vám již více než 30 let

1991

Založení firmy s původ­ním názvem Muroň LUMEN

1995

Založení společnos­ti
RESOLUX s.r.o.

1997 – 2005

Pobočky v České i Sloven­ské repub­lice

2005

Zařazení společnos­ti mezi 100 firem s označením „Šti­ka českého byzny­su“ kaž­doročně vyh­lašo­vaným prestižním eko­nom­ick­ým časopisem PROFIT

2006

Odprodej obchod­ní aktiv­i­ty společnos­ti ELEKTRAM (nyní SONEPAR spol. s.r.o.)

2011

RESOLUX obno­va čin­nos­ti, zabývá se osvětlením a světel­nou tech­nikou

2018

Pos­tup­ný pře­chod na LED osvětlení

2022

Výro­ba a kom­ple­tace LED osvětlení

Historické foto

historické foto
historické foto

Fotografie z veletrhů

Fotografie z veletrhu
Fotografie z veletrhu
Fotografie z veletrhu

Současná podoba RESOLUX

Fotografie z veletrhu

Fir­ma RESOLUX s.r.o. s původ­ním názvem Muroň LUMEN byla založe­na v roce 1991 se zaměřením na obchodování se světel­ný­mi zdro­ji a svítid­ly. I přesto, že jsme do pod­nikáni vstoupili jako nezkušení nováč­ci a bez jakéhoko­liv kapitálu, jsme se díky pra­cov­i­tosti našich zaměst­nanců během něko­li­ka let dostali do pově­domí široké odborné veře­jnos­ti.

Jako úspěch lze považo­vat fakt, že v roce 2005 byla společnost RESOLUX s.r.o. zařazena mezi 100 firem s označením “Šti­ka českého byzny­su” kaž­doročně vyh­lašo­vaným prestižním eko­nom­ick­ým časopisem PROFIT. Nelze opome­nout, že v letech nejlepší “kondice” firmy, to je v r. 1997 – 2005 měla naše společnost něko­lik dalších poboček v České i Sloven­ské repub­lice.

S odstu­pem času je tře­ba připome­nout, že výz­nam­ným způ­sobem na propa­gaci firmy přis­pěla něko­likaletá účast na veletrhu AMPER v roli vys­tavo­vatele. Zde jsme prezen­to­vali výrobky něko­li­ka výrobců, přede­vším z Pol­s­ka, např. firmy ELGO, HELIOS, ES SYSTEM apod. Jako další naše výz­nam­né obchod­ní part­nery můžeme označit výrobce světel­ných zdro­jů SYLVANIA, TESLA a OSRAM.

V roce 2006 po zralé úvaze jsme se rozhodli odpro­dat obchod­ní aktiv­i­ty společnos­ti ELEKTRAM /dnes SONEPAR spol. s r.o./. V dalších pěti letech se fir­ma RESOLUX s.r.o. zabý­vala pouze výrobou a kom­pletaci svítidel pro­gra­mu R‑Lighting a elek­troin­sta­lační­mi prace­mi.

Po uplynutí konkurenční doložky společnost RESOLUX obnovi­la svou čin­nost, a zabývá se výrobou a kom­ple­tací svítidel dopo­sud.

Nejsme jen výrobce a prodejce, zakládáme si na osobním přístupu a vždy rádi poradíme

Pár faktů o našich svítidlech

šetří
energii

kval­it­ní
kom­po­nen­ty

min­imál­ně
poru­chové

skvělý poměr
cena výkon

splňu­jí
normy EU

Chcete se přesvědčit naživo?

Napište, nebo zavolejte a domluvíme si schůzku s představením produktů.

info@resolux-svitidla.cz

Tel.: 00420 558 989 870​